Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Handelsonderneming Jonny Wolbersen ondermeer h.o.d.n. Bugxter Buggy en BugxterBuggyShop, gevestigd en kantoorhoudende te Loenen (Apeldoorn), Hoofdweg 131 E, 7371 GG, Kamer van Koophandel nr. 09108325.

Artikel 1

Algemeen:

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons gedane aanbiedingen, op alle door ons verstrekte opdrachten, op alle door ons gegeven adviezen en/of alle met ons gesloten overeenkomsten.

1.2 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien zulks schriftelijk wordt overeengekomen.

1.3 Algemene voorwaarden van de afnemer/de opdrachtgever/de koper/de wederpartij, hierna te noemen de wederpartij, gelden niet, tenzij deze schriftelijk door ons zijn aanvaard.

1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden door de bevoegde rechter nietig geacht zal worden of anderszins niet bindend zal zijn, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Artikel 2

Aanbiedingen:

2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven op welke wijze door wie van de handelsonderneming en waar ook gedaan zijn steeds vrijblijvend, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt aangegeven.

2.2 Aanduiding van kwaliteit, structuur, afmeting, kleur en finish wordt slechts bij benadering aangegeven. Beschrijvingen en afbeeldingen van zaken in de door ons verzonden bescheiden binden niet t.a.v. de constructie en uitvoering van de te leveren zaken.

2.3 De door ons opgegeven prijzen gelden voor levering af kantoor, werkplaats of magazijn te Loenen en zijn exclusief omzetbelasting, kosten van emballage, transport en afleveringskosten tenzij schriftelijk anders is vermeld. In geval transport en/of emballage nodig is en voor aflevering kosten moeten worden gemaakt, zijn wij gerechtigd de hieraan verbonden kosten in rekening te brengen. Wanneer wij het transport verzorgen en verzekeren zijn wij gerechtigd de aan die verzekering verbonden kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

2.4 Emballage wordt door ons tenzij schriftelijk anders vermeld niet teruggenomen.

2.5 Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het moment van de offerte geldende prijzen. Indien na het sluiten van de overeenkomst een of meer kostprijsverhogende factoren, zoals -zonder limitatief te zijn- arbeidsloon, belastingen, premies, fabrieksprijzen, kosten van toeleveranciers, koersen van buitenlandse valuta, een verhoging ondergaan, zijn wij gerechtigd deze verhoging aan onze wederpartij zonder voorafgaande aankondiging in rekening te brengen. In ieder geval zijn wij gerechtigd dergelijke verhogingen door te berekenen nadat minimaal drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn verlopen.

Artikel 3

Levering:

3.1 De opgegeven levertijden zijn vrijblijvend en nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd loopt vanaf de datum van bevestiging van de opdracht door de handelsonderneming, c.q. vanaf de datum van het sluiten van de overeenkomst.

3.2 In geval van vertraging in de levering dienen wij schriftelijk in gebreke te worden gesteld en zal daarbij aan ons een redelijke termijn moeten worden gegund om alsnog aan onze verplichtingen te voldoen. Wordt deze termijn overschreden dan heeft de wederpartij het recht de overeenkomst voor het niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden, waarbij partijen voor het wel uitgevoerde gedeelte met elkaar dienen af te rekenen, zonder dat de wederpartij enig recht heeft op vergoeding van schade.

3.3 Wij zijn gerechtigd een opdracht geheel of in gedeelten uit te voeren, zulks naar eigen keuze.

3.4 Levering dient te geschieden af kantoor, werkplaats of magazijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen (bestelling via webshop).

3.5 Bij levering af fabriek, magazijn of kantoor worden de zaken geacht te zijn geleverd op datum waarop aan de wederpartij is medegedeeld dat de zaken voor aflevering gereed staan. Vanaf dat moment zijn de zaken voor rekening en risico van de wederpartij. Worden de zaken twee weken na genoemde kennisgeving niet opgehaald, zijn wij gerechtigd bewaarkosten e.d. aan onze wederpartij in rekening te brengen.

3.6 Indien wij op verzoek van onze wederpartij zorgen voor het transport van de te leveren zaken, geschiedt dit transport voor rekening en risico van de wederpartij . Voor eventuele transportschade zijn wij niet aansprakelijk. Indien de bevoegde recht er desondanks op enig moment aansprakelijkheid vaststelt, gaat onze aansprakelijkheid niet verder dan tot maximaal het netto bedrag van de factuur.

3.7 In geval van transportschade blijft de wederpartij verplicht de facturen terzake de zaken in kwestie overeenkomstig het bepaalde in deze voorwaarden te voldoen, zonder recht op opschorting of verrekening.

Artikel 4

Betalingen:

4.1 Alle betalingen dienen a contant aan het kantoor van onze handelsonderneming of op een door onze handelsonderneming aan te wijzen bankrekening bij levering van de zaken te geschieden, zonder enige korting of schuldvergelijking.

4.2 In afwijking hiervan zijn wij gerechtigd een termijn van betaling te bepalen.

4.3 Wij zijn te allen tijden gerechtigd van de wederpartij gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van het totale orderbedrag te vorderen, ongeacht of de opdracht slechts voor een gedeelte of nog in het geheel niet is uitgevoerd.

4.4 In alle gevallen waarin niet direct a contant bij levering dient te worden voldaan dan wel overeenkomstig artikel 4.2 aan nadere termijn van betaling is aangegeven, geldt een betalingstermijn van maximaal 20 dagen na factuurdatum.

4.5 Bij niet tijdige betaling maken wij aanspraak op vergoeding van een rente van 1% per maand of de wettelijke rente zo die hoger is, waarbij een gedeelte van de maand als een volledige maand wordt beschouwd.

4.6 Blijft de betaling ondanks een eerste aanmaning uit zodat verdere incassomaatregelen dienen te worden genomen is de wederpartij 15% incassokosten verschuldigd over het te vorderen bedrag, te vermeerderen met de BTW daarover, ongeacht of de incassering geschiedt door onszelf danwel door een door ons in te schakelen derde. In geval van een gerechtelijke procedure tot betaling is de wederpartij daarenboven verplicht alle gerechtelijke kosten te vergoeden, waaronder begrepen de kosten van de door ons in te schakelen procesvertegenwoordiger.

Artikel 5

Opschortingsrechten en ontbinding:

5.1 Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit de met ons gesloten overeenkomst mocht voortvloeien alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, schuldsanering, stillegging of liquidatie, wordt de wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn, en hebben wij te onzer keuze het recht zonder enige ingebreke stelling of rechterlijke tussenkomst ofwel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten ofwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat wij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zijn, onverminderd ons recht om betaling te vorderen terzake van de wel geleverde zaken of terzake van de wel door ons uitgevoerde werkzaamheden en onverminderd het recht om in verband met de opschorting of ontbinding van de wederpartij vergoeding te vorderen van schade en rente.

5.2 Dezelfde recht en als hierboven in 5.1 aangegeven, hebben wij m.b.t. tussen ons en de wederpartij gesloten overeenkomsten indien in voorgaande overeenkomsten de wederpartij één of meer verplichtingen niet, niet behoorlijk of niet tijdig is nagekomen.

5.3 In geval zich één van de omstandigheden als omschreven in het eerste lid voordoet, vervallen eerdere termijnafspraken en worden vorderingen ineens en volledig opeisbaar.

5.4 In geval wij van ons recht de overeenkomst te ontbinden gebruik maken, zijn wij gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst de zaken die wij van de wederpartij onder ons hebben dan wel onder ons krijgen te verkopen en uit de opbrengst onze vordering incl. rente en kosten te verhalen.

5.5 Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van één van beide partijen. Alvorens de wederpartij een schriftelijke ontbindingsverklaring rechtsgeldig tot ons kan richten, dient hij ons eerst schriftelijk in gebreke te stellen en ons een redelijke termijn te gunnen om alsnog aan onze verplichtingen te voldoen c.q. onze tekortkomingen te herstellen.

5.6 De wederpartij heeft geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst c.q. op opschorting van zijn verplichtingen indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen uit dezelfde overeenkomst dan wel uit voorgaande overeenkomsten.

5.7 Indien de wederpartij de overeenkomst met ons ontbindt zonder dat er sprake is van verzuim c.q. toerekenbare tekortkoming van onze kant, hebben wij steeds het recht op vergoeding van de schade zoals terzake gemaakte kosten en gederfde winst, vast te stellen op minimaal 50% van de overeengekomen prijs. In geval van gedeeltelijke ontbinding dient de weder partij hetgeen voordien is verricht onverkort aan ons te betalen.

5.8 Onverminderd het bovenstaande zijn wij te allen tijde gerechtigd de overeenkomst hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk te ontbinden, indien van een genoegzame kredietwaardigheid van de wederpartij, zulks ter beoordeling van onze handelsonderneming niet is gebleken of op enig moment niet meer blijkt, zonder enige gehoudenheid van onze handelsonderneming tot nakoming van het nog niet uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

Artikel 6

Overmacht:

6.1 In geval van overmacht zijn wij gerechtigd te onzer keuze en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, één en ander zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

6.2 Als overmachtsfactoren worden ondermeer aangemerkt: burgeroorlog, oorlog en oproer, zowel binnen als buiten Nederland, epidemieën, brand en andere storingen in ons bedrijf of dat van onze toeleveranciers, vertraagde levering of in gebreke zijn c.q. blijven van onze toeleveranciers, transportproblemen, werkstakingen, uitsluitingen, stremmingen, diefstal uit magazijn of bedrijven al dan niet met braak, diefstal en/of beschadiging en/of verlies bij of tijdens transport, en overige omstandigheden waardoor de normale gang van zaken in ons bedrijf wordt belemmerd, ten gevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst door onze handelsonderneming in redelijkheid niet van haar mag worden verlangd.

6.3 Een beroep op overmacht kan door ons ook nog worden gedaan nadat wij in verzuim zijn met één of meer verplichtingen uit de met de wederpartij gesloten overeenkomst.

Artikel 7

Eigendomsvoorbehoud:

7.1 Het eigendom van alle d oor ons verkochte zaken blijft bij ons zolang de wederpartij niet aan zijn betalingsverplichting uit hoofde van de overeenkomst of gelijksoortige overeenkomsten heeft voldaan, zolang de wederpartij de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit de overeenkomst nog niet heeft uitgevoerd, en vorderingen op hem wegens tekortschieten in de nakoming van de onderhavige of andere overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen de vorderingen terzake van boete, rente en kosten.

7.2 De wederpartij is niet gerechtigd zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, de door ons aan hem geleverde zaken aan derden over te dragen noch op deze zaken een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen.

7.3 De wederpartij is verplicht tot het tijdstip van volledige betaling de door ons aan hem geleverde zaken tegen brand, diefstal, aanspraken van derden en soortgelijke voorvallen te verzekeren . Op eerste verzoek van ons is de wederpartij verplicht aan ons het bezitloos pandrecht te verstrekken op de uit de aan vernoemde verzekering verbonden polis voortvloeiende rechten.

7.4 In geval de wederpartij aan een van de in lid 1 van dit artikel vermeld staande betalingsverplichtingen niet heeft voldaan, zijn wij gerechtigd zonder ingebrekestelling alle geleverde zaken ten aanzien waarvan wij een eigendomsvoorbehoud hebben terug te nemen. De wederpartij machtigt ons reeds nu die plaatsen te betreden waar deze zaken zich bevinden. De kosten van het terugnemen komen voor rekening van de wederpartij. De wederpartij machtigt ons reeds nu deze zaken te verkopen en uit de opbrengst onze vordering incl. rente en kosten te verhalen, onverminderd ons recht op vergoeding van verdere schade indien volledig verhaal niet mogelijk blijkt.

7.5 In geval wij op grond van het eigendomsvoorbehoud zaken hebben teruggenomen wordt de wederpartij gecrediteerd voor de waarde van de zaken van dat moment, welke waarde zal worden betaald door taxatie of verkoop van de zaken, dan wel onderhands dan wel d.m.v. openbare verkoop, indien onderhandse verkoop in redelijkheid niet mogelijk is. Voor het geschil tussen de uit dien hoofde te verkrijgen opbrengst en het oorspronkelijke factuurbedrag, alsmede voor de door e.e.a. geleden schade en vanwege e.e.a. te maken kosten is de wederpartij aansprakelijk. Wij zijn gerechtigd ook deze schade en kosten op het te crediteren bedrag in mindering te brengen. De wederpartij dient het niet gecrediteerde gedeelte onverkort te voldoen.

7.6 De wederpartij verbindt zich om op eerste verzoek daartoe van ons een bezitloos pand voor te behouden c.q. te vestigen op door ons aan de wederpartij geleverde zaken to t zekerheid van alle bestaande en toekomstige vorderingen van ons op de wederpartij uit welke hoofde dan ook.

Artikel 8

Garantie/retouneren producten:

8.1 Op de door onze handelsonderneming te leveren zaken wordt garantie gegeven overeenkomstig de garantie die wij van de desbetreffende fabrikant krijgen en voor zover die door de desbetreffende fabrikant jegens ons wordt nagekomen.

8.2 Voor het overige worden geleverde zaken op zichtbare gebreken gedurende een periode van 3 weken, te rekenen vanaf het tijdstip van levering aan de wederpartij  gegarandeerd, mits deze binnen 8 dagen na het constateren van een gebrek middels aangetekend schrijven heeft gereclameerd en onze handelsonderneming in de gelegenheid heeft gesteldb innen dezelfde termijn het euvel te inspecteren, onverminderd het bepaalde in lid 1. Zaken waarvoor aanspraak op garantie wordt gemaakt dienen franco en deugdelijk verpakt aan onze handelsonderneming te worden aangeboden.

8.3 Indien motorvoertuigen in de meest ruime zin des woords door ons worden geleverd, geldt onverminderd het bepaalde in lid 1 en l i d 2 dat de garantie in ieder geval eindigt bij het behalen van een kilometeraantal van 3500, dan wel na 12 maanden, afhankelijk van welk zich het eerst voordoet.

8.4 Facturen van zaken waarover m.b.t. de garantie geschil bestaat, dienen met inbegrip van bijkomende kosten zoals opslag-, overslag-, vracht-, verblijfs-, en rentekosten overeenkomstig het bepaalde bij deze voorwaarden terstond en alvorens de garantieclaim kan worden gehonoreerd te worden voldaan.

8.5 In geval van acceptatie van de garantie door de desbetreffende fabrikant wordt restitutie verleend ten hoogste tot het bedrag dat door de fabrikant aan onze handelsonderneming is vergoed, dan wel wordt de geleverde zaak vervangen door een nieuwe van de fabrikant afkomstige zaak. In alle andere garantiegevallen hebben wij de keuze om het geleverde geheel dan wel gedeeltelijk te herleveren, het geleverde te herstellen dan wel de koopprijs terug te betalen.

8.6 Geen garantie wordt gegeven voor door ons geleverde zaken of onderdelen daarvan indien de schade of het mankement voortvloeit bijverhuur van de door ons geleverde voertuigen, het rijden op onverharde wegen, in competitieverband of in wedstrijden, al dan niet officieel erkend door bevoegde instanties, waaronder begrepen het trainen daarvoor, hoe ook e.e.a. is ontstaan.

8.7 In geval bij gehele of gedeeltelijke herleving vanwege garantie de prijzen terzake in tussentijd zijn verhoogd, zijn wij gerechtigd het prijsverschil aan de wederpartij in rekening te brengen.

8.8 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen wordt geen garantie verstrekt op reparaties en/of levering van tweedehandszaken.

8.9 Wij zijn gerechtigd eventuele reis-, en arbeidskosten aan de wede rpartij in rekening te brengen indien deze een beroep op ons doet i.v.m. garantieverplichtingen terwijl blijkt dat op garantie geen aanspraak kan worden gemaakt.

8.10 Elke aanspraak op garantie vervalt indien de zaken ten aanzien waarvan een beroep op garantie wordt gedaan zich niet meer onder de wederpartij bevinden en/of bewerkt, verwerkt , versneden, verknipt of beschadigd zijn.

8.11 Reparatie of vervanging van onderdelen gedurende de garantietermijn heeft geen verlenging van deze termijn ten gevolge.

8.12 Reclames terzake de garantieverplichtingen geven de wederpartij nimmer het recht nakoming van haar verplichtingen jegens ons op te schorten.

8.13 Zolang de wederpartij niet aan al haar verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan waaronder de verplichting tot betaling, kan ze jegens ons geen aanspraak maken op garantie .

8.14 Iedere aansprakelijkheid onzerzijds voor kosten of schade voortvloeiend uit het niet of niet tijdig repareren of herleveren van zaken waarvoor garantie geldt ingevolge deze voorwaarden, door welke oorzaak dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De wederpartij vrijwaart ons in dit verband voor aanspraken aan derden.

8.15 Alle gekochte producten kunnen 1 week na verzending van het product worden geretourneerd, echter alleen op de volgende voorwaarden!!

Als de producten beschadigt zijn en daardoor niet naar behoren werken.

Als bij overleg via de mail, is gesproken over eventuele pasmogelijkheden van het product en het dus niet blijkt te passen.

Het verkeerde product door ons is geleverd.

Bij al deze voorbeelden zal schriftelijk (via mail) correspondentie moeten zijn gedaan voordat wij overgaan tot terugbetaling van producten.

Uitsluitsel van retourneren zijn, elektronische onderdelen, onderdelen die worden vergeleken met andere websites en vervolgens na aanschaf van ons product, duurder blijken te zijn dan bij andere shops, onderdelen die apart voor de klant besteld zijn (dus niet courante onderdelen) die specifiek voor die klant bestel zijn.

Artikel 9

Aansprakelijkheid:

9.1 Onze aansprakelijkheid is uitdrukkelijk beperk t tot in het artikel 8 (garantieregeling) bepaalde, zodat wij, behoudens het hiernavolgend bepaalde, nimmer aansprakelijk zijn voor enige nadere, verdere of gevolgschade.

9.2 Voor schade welke voortvloeit uit het gebruik van de door onze handelsonderneming geleverde zaken en/of ontstaan tengevolge van de door ons gegeven adviezen en/of veroorzaakt door niet juiste levering, waaronder begrepen het leveren van gebrekkige zaken in de ruimste zin des woords, door welke gebeurtenis dan ook ontstaan,  aanvaarden wij slechts aansprakelijkheid indien deze rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van onze toerekenbare tekortkoming in de nakoming van onze verbintenis of uit onrechtmatige daad, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door onze verzekeraar wordt gedekt en tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

9.3 Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat danwel de schade niet door verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot eenmaal het netto factuurbedrag, voor zover die factuur is voldaan.

9.4 In afwijking van het bepaalde in het tweede lid aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor overschrijding van de levertermijnen.

9.5 Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgscha de daarbij inbegrepen en mitsdien niet gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, stagnatieschade, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen of welke andere schade dan ook. Deze beperking geldt niet voor zover de schade is veroorzaakt door onze opzet of grove schuld, daaronder niet begrepen opzet of grove schuld van onze ondergeschikten. In geval niet tegenstaande de hierboven vervatte de aansprakelijkheidsuitsluiting enige aansprakelijkheid terzake van indirecte schade op ons mocht rusten, zal deze in ieder geval beperkt zijn tot maximaal het netto factuurbedrag, mits de factuur is voldaan, van de door ons geleverde zaken ten aanzien waarvan wij schadeplichtig zijn.

9.6 Alle verantwoordelijkheid voor 3e partij claims, inclusief claims die betrekking hebben op goederen van derden zoals gepresenteerd in onze handelsonderneming, is expliciet uitgesloten. Indien noodzakelijk zal de bedoelde derde partij deze verantwoordelijkheid van ons overnemen.

9.7 Advies en informatie aangaande de te leveren zaken zijn tesamen met gebruiksinstructies door ons te goeder trouw verstrekt.

Artikel 10

Geschillen en toepasselijk recht:

10.1 Eventuele geschillen ten gevolge van de uitleg van met ons te sluiten overeenkomsten of de tenuitvoerlegging daarvan zullen worden beslecht door de bevoegde (kanton)rechter te Apeldoorn danwel Zupthen, tenzij wij beslissen een andere rechter te willen benaderen.

10.2 Partijen van welke nationaliteit ook verklaren ongeacht de plaats van vestiging van de wederpartij of de plaats van levering van enig goed, het Nederlandse recht bij uitsluiting van toepassing, en de Nederlandse rechter bij uitsluiting bevoegd.

10.3 De toepasselijkheid van de eenvormige wet betreffende internationale koop van roerende en lichamelijke zaken en het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

 • Access
 • Adly
 • Aeon
 • Apex
 • Baotian
 • Barossa
 • Carpoint
 • CF Moto
 • Dazon
 • Dinli
 • Fosti
 • Goes
 • GS Moon
 • Kinroad
 • Linhai
 • LS2 helmets
 • Maxxis
 • NBLUCK
 • North
 • Oxobike
 • PGO
 • Renli
 • Sachs
 • Saiting
 • Shark
 • SMC
 • Unilli
© 2010 - 2024 BugxterBuggyShop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel